Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα έξι (16) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήµου Κηφισιάς , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 1
∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2
∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΟΠΗ ΧΛΟΗΣ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ) 2
YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ) 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως)

3. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)
4. Τα κατά περίπτωση και ειδικότητα απαιτούµενα αποδεικτικά πιστοποίησης της επάρκειας χειρισµού των οχηµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο µέρος Γ΄ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας ανακοίνωσης Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-189-153-155

Leave a Reply

Your email address will not be published.